Siz Hala Süreçlerinizi Modellemediniz mi?
Soruya cevap vermeden önce “İş Süreci” kavramının neyi ifade ettiğini doğru tespit etmeliyiz. Faaliyetlerinin sonucunda bir değer yaratmayı amaçlayan operasyonlara “İş” denir. Günümüzün rekabetçi koşullarında bu iş kalite, sürekli gelişim, sürdürülebilirlik gibi hedeflerin ağırlığı ile karmaşık ve yönetimi zor bir yapı haline gelmiştir.

Bu bakış açısıyla baktığımızda, ister basit, ister karmaşık olsun, tüm iş organizasyonları değer yaratması amaçlanan dönüşüm mekanizmalarıdır. Yarattığı değerin tüm paydaşlar tarafından önemsendiği bu dönüşüm mekanizması, yine paydaşlar tarafından yaratılan bir amaç doğrultusunda tetiklenir ve nihai çıktı oluşana kadar son bulmaz. Bu aşamada paydaşların sorması gereken sorular “Başarılı sonuç aldığımızı hangi verilere göre belirleyebiliriz?” ve “Söz konusu sonuçlara ulaşmak için hangi adımlardan geçmeliyiz?” olmalıdır.

Bahsettiğimiz adımlar, bir organizasyonun değer yaratırken kullandığı insan kaynağı, üretim sahası, sahip olduğu teknolojik altyapılar gibi yönetilmesi ve geliştirilmesi gereken bir değerdir. Her organizasyonun sahip olduğu bu adımları, o organizasyonun iş yapış şekli olarak adlandırmak mümkündür ve terminolojik olarak bu adımlara “İş Süreçleri” denir. İş süreçleri her organizasyonunda olduğu gibi bir amaç doğrusunda tetiklenir ve son çıktı alınana dek son bulmazlar ve organizasyonun değer yaratırken kullandığı tüm elementleri senkronize etmeyi amaçlar. Görevler, prosedürler, organizasyonel yapı, teknolojik altyapı gibi kaynakların organize edilmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesine olanak sağlaması açısından Süreç Yönetimi organizasyonlar için hayati bir öneme sahiptir.