Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi - 09 Şubat 2020


Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık bildirimler ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimlerin birleştirilmesi, Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, Gönüllü uyumun teşvik edilmesi, Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması ve Bürokrasinin azaltılması amaçlarıyla yürürlüğe girecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi;


01.06.2017 tarihinde Kırşehir;


01.01.2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri için yürürlüğe girmiş olup,


01.01.2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de uygulanması beklenmekteydi.


Ancak mükelleflerin geri bildirimleri ve sistemde yaşanan bazı aksaklıklar sebebiyle, tüm Türkiye’nin uygulama kapsamına girmesi 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir. Bir başka ifade ile Nisan ayında beyan edilecek Mart bildirimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile gerçekleşecektir.


01.01.2020 tarihi itibariyle ise Bursa, Eskişehir ve Konya illeri için uygulama başlayacaktır.Bu sebeple,Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri için verilecek olup,Diğer iller için 01.03.2020 tarihi itibariyle uygulama yürürlüğe girecektir.Saygılarımızla

 

 

9 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31034

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2020 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri 1/3/2020 tarihinde”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

 

 

 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.