CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/101 - June 15, 2021

7326 Sayılı Kanun ile Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının Düzeltilmesi

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/101 - 15 June 2021

7326 Sayılı Kanun ile Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının Düzeltilmesi

7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun; kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere, matrah ve vergi artırımına, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlara ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)" ile konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış ve örnekler paylaşılmıştır.
 
7326 sayılı Kanun'un "Kasa ve Ortaklardan Alacaklar" hesaplarının düzeltilmesine yönelik hükümleri özet olarak maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

  • Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
  • Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
  • Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
  • Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat (kar dağıtımına bağlı tevkifat dahil) yapılmaz.
  • Düzeltme uygulamasında, kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür.
  • 31.12.2020 bilanço değerleri (Kanuni Süresinden Sonra verilen Düzeltme Beyannameleri hariç) ile beyan tarihi değerleri karşılaştırılır, düşük olan dikkate alınır ve fiktif kısım için beyanda bulunur. 
  • Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması hâlinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kar tutarı, bu kapsamda beyan edilen ve "689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" veya benzeri bir Kanunen Kabul Edilmeyen Gider hesabında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit edilir.

7326 sayılı Kanun'a ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm
 
7326 sayılı Kanun Genel Tebliği'ni indirmek için buraya tıklayınız.
 
Saygılarımızla,
CONSULTA Vergi

 
(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.