CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/160 - Nov. 11, 2021

7341 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/160 - 11 November 2021

7341 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7341 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ticaret ve vergi uygulamalarında bazı değişiklikler öngörülmüştür.

 

Bahse konu düzenlemelerden öne çıkanları şu şekildedir;

 

  • 31.12.2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. Düzenleme öncesinde söz konusu süre 31.12.2021 idi, bir başka deyişle düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenlemenin uygulama süresi iki yıl uzatılmıştır. Bilindiği üzere 64 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri çerçevesinde, ileri düzenleme tarihli çeklere ilişkin olarak değerleme gününde reeskont uygulamasından yararlanması mümkündür. Dolayısıyla yeni düzenleme ile vadeli çeklerde reeskont uygulaması imkânı iki yıl uzatılmıştır.
  • Bilindiği üzere tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılmaktadır. Yapılan düzenleme ile alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren 3 ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme 3 ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. Eski düzenlemede söz konusu süreler 6 ay idi.
  • Mal ve hizmet ihracatçılarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve teminat yetersizliği içinde olan ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Ticaret Bakanlığınca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılacaktır. Hizmet sektörleri için İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığınca yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsil edilecektir.
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar, kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bir başka deyişle, ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine kurumlar vergisi muafiyeti tanınmıştır.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeyle İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
  • Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün (22) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin kredi teminatlarına ilişkin işlemlerde düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.
  • Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi tarafından kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) Kanun’da yazılı harçlardan istisna edilmiştir.
  • Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklikle, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin kredi teminatı sağlama işlemleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

7341 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linkle tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211106-6.htm

 

 

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.