CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/112 - Aug. 2, 2022

Anayasa Mahkemesinin Ödeme Emrine İlişkin Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/112 - 02 August 2022

Anayasa Mahkemesinin Ödeme Emrine İlişkin Kararı

02.08.2022 tarih ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan e E: 2021/119, K: 2022/48 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Ödeme Emrine İtiraz” kenar başlıklı 58 inci maddesinin 5 inci fıkrasında de yer alan; “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın ret olunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir hükmü iptal edilmiştir.

 

Hak arama özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale olduğu iddiası ile itiraz edilen söz konusu hükmün iptal gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir;

 

  • Ödeme emrine karşı dava açılması, yürütmenin durdurulması istisnai hali hariç (ki teminat karşılığında verilir) kural olarak tahsil işlemlerini durdurmamaktadır.
  • Ödeme emrine karşı dava açılmış olması tahsilat işlemlerini durdurmadığından kamu alacağının tahsilinin gecikmesi söz konusu olmadığı gibi bir zarar da oluşmaz.
  • Yürütmenin durdurulması halinde de borcun vade tarihi ile ödeme tarihi arasındaki dönem için gecikme zammı uygulandığından tahsilatın gecikmesinden kaynaklanan zararlar karşılanmaktadır.
  • Hâkimin takdir yetkisinin olmadığı haksız çıkma zammında, tutar olarak borcun aslına oranla bir üst sınır öngörülmemesi kamusal yarar ile kamu borçlularına yüklenen külfet arasında orantısızlık yaratmakta ve bu durum mülkiyet hakkına zarar vermekte, hak arama özgürlüğünü sınırlamaktadır.

 

E: 2021/119, K: 2022/48 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220802-4.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.