CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/134 - Sept. 4, 2021

Eylül Ayı Öncesinde Fatura Düzenleyerek İşletme Kayıtlarını Düzeltenler ile İlgili GİB Açıklaması

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/134 - 04 September 2021

Eylül Ayı Öncesinde Fatura Düzenleyerek İşletme Kayıtlarını Düzeltenler ile İlgili GİB Açıklaması

TÜRMOB tarafından paylaşılan bilgiye göre; Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01.09.2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uzatılan başvuru, bildirim ve ödeme sürelerinin uygulanması ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

 

Bahse konu yazıda, 7326 sayılı Kanunun “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” kenar başlıklı 6 ncı maddesinin “Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar” ile ilgili olan 2 nci fıkrasına ilişkin olarak, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir. Buna göre söz konusu Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, mükellefler tarafından 30 Eylül 2021 tarihine kadar gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir. Ancak, bu düzeltme işlemini Ağustos ayı içerisinde yapanların beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir uzama olmamıştır. Bir başka deyişle, işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kayıtlarında yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için fatura düzenleyen mükelleflerin bu durumu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmeleri ve ilk taksiti 27 Eylül 2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.