CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/035 - Feb. 19, 2021

Hatalı Yapılandırma Başvurusu Yapan Mükelleflere Yönelik Düzeltme Hakkı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/035 - 19 February 2021

Hatalı Yapılandırma Başvurusu Yapan Mükelleflere Yönelik Düzeltme Hakkı

Gelir İdaresi Başkanlığı (G.İ.B.) tarafından yayımlanan, 10.02.2021 tarih ve 21002710-010.06.01[37-4] sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1)” ile 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için yasal süresi içinde başvuran ancak söz konusu başvurusunda hata yapan mükelleflere 1 Mart 2021 tarihine kadar (28 Şubat 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) ilgili başvuru işlemlerini düzeltmeleri kaydıyla yapılandırmadan faydalanma imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda;

  • Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu oldukları vergi daireleri dahil) başvurmaları halinde,
  • GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükelleflerin Kanundan yararlanmak için 1 Mart 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine başvurmaları ve bu dairece önceki başvuruların teyit edilmesi halinde,
  • GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için 1 Mart 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları vergi dairelerine başvurmaları halinde sistem üzerinden gerekli sorgulamalar yapılmak suretiyle,
  • Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde bu borçların Kanun kapsamında yapılandırılması ve vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının ilgililere tebliğ edilmesi uygun görülmüştür. 

Bahse konu İç Genelge kapsamında yapılacak başvurular için 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğ ekinde yer alan dilekçelerden (2/A, 2/B, 2/C ve 2/D) uygun olanının kullanılması gerekmektedir. Diğer taraftan, bu şekilde başvuruda bulunması uygun görülen borçluların, 7256 sayılı Kanundan yararlanabilmeleri için tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak, 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

10.02.2021 tarihli İç Genelge’ye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.gib.gov.tr/node/151344

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.