CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/140 - Oct. 29, 2020

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlamanın Süresi Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/140 - 29 October 2020

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlamanın Süresi Uzatıldı

ile “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ve tebliğe ilişkin hatırlatmalar özet olarak şu şekildedir;

 

  • Sermaye şirketleri, Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez.
  • Kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi veya kâr payı avansı dağıtımı yapılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur.
  • 120.000 TL ve altında bir tutarda kar payı veya kar payı avansı dağıtımı kararı alan sermaye şirketleri bu hükümlerden istisnadır. Bunun için ilgili şirketin; kısa çalışma ödeneğinden ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam etmemesi ve kapanmamış Hazine destekli kredi borç bakiyesi olmaması gerekir.
  • Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kar payının veya kar payı avansının %50’sini aşan kısmının, başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kar payı veya kar payı avansı dağıtımı kararı alan şirketlerin bu işlemleri belirlenen sınırlamalardan istisna edilmiştir.
  • Pay sahiplerinde dağıtımına karar verilen kar payının veya kar payı avansının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı veya kar payı avansı dağıtım kararı alan şirketler için bahse konu işlemler getirilen sınırlamalardan istisna tutulmuştur. Ancak ifa yükümlülüğünü aşan tutara ilişkin sınırlama söz konusu olup bu ödemeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
  • Kar payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS ve TFRS) göre hazırlanan, diğer şirketler tarafından ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. Ancak dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.

 

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” in değişiklikler işlenmiş güncel halini indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir