CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/098 - June 3, 2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/098 - 03 June 2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

03.06.2021 tarih ve Mükerrer 31500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bahse konu tebliğ ile getirilen yeniliklerden öne çıkanlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

 

 • Finansman gider kısıtlaması kapsamında kanunen kabul edilmeyen gider olarak mütalaa edilen ve doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan gider ve maliyet unsurlarına ilişkin KDV indirim konusu yapılabilecektir.
 • 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Değişiklik öncesi söz konusu tevkifat uygulamasında sınır 1.000 TL idi.
 • Emeklilik şirketleri, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, sigorta ve reasürans şirketleri gibi kısmi tevkifat uygulamasına dahil edilerek “belirlenmiş alıcı” olarak kabul edilmiştir.
 • 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 5/10 oranında kısmi tevkifat uygulanacak “Diğer Hizmetler” kapsamına emeklilik şirketleri ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları da alınmış ve sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamına dahil edilmemiştir.
 • 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacaklardır.
 • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.
 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme şu şekilde gerçekleştirilecektir;

 

 • Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.
 • Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda şu şekilde hareket edilir; düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır. Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.

 

 • 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği örneği KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ekinde yer alan bir belge verilir.
 • Yükleniciler tarafından ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladıkları sözleşmeye dayanarak yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacakları mal ve hizmetleri cinsi ve ölçü birimi (adet, ton, kg, m², vb.) itibarıyla bir listede toplanır ve ulusal güvenlik kuruluşunun onayına sunulur. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan biçimde onaylar.
 • Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde uygulanan istisna kapsamına alınmıştır. Kitap şeklinde olmayan (boyama defterleri ibaresi metinden çıkarılmıştır) yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi tebliğine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.gib.gov.tr/node/152789

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.