CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/033 - Feb. 16, 2021

KDV Tevkifatı Uygulamasında Önemli Değişiklikler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/033 - 16 February 2021

KDV Tevkifatı Uygulamasında Önemli Değişiklikler

 

 

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” ile KDV tevkifatı uygulamasında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştır. Bahse konu Tebliğin önem arz eden konuları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri “Belirlenmiş Alıcılar” kapsamına alınarak, mevzuatta belirlenen işlemler bazında tevkifat yapmaktan sorumlu olacaklardır.
 • “Belirlenmiş Alıcılara”  karşı ifa edilen yapım işleri ve KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dâhil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Değişiklik öncesi bu oran (3/10) idi.  Dolayısıyla alıcının “Belirlenmiş Alıcılar” arasında yer almaması veya KDV mükellefi olmakla birlikte yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.
 • “Belirlenmiş Alıcılara”  karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Değişiklik öncesi bu oran (5/10) idi.
 • KDV mükellefleri ile “Belirlenmiş Alıcılara” yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Değişiklik öncesi bu oran (5/10) idi.
 • KDV mükellefleri ile “Belirlenmiş Alıcıların” temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Değişiklik öncesi bu oran (7/10) idi
 • KDV mükellefleri ile “Belirlenmiş Alıcıların” yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Değişiklik öncesinde servis taşımacılığı hizmeti aynı oranda tevkifata tabi iken, yük taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamında değildi. Tevkifat kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergâh dâhilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmekte olup, taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır. Buna karşın taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • “Belirlenmiş Alıcılara” karşı ifa edilen her türlü baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Değişiklik öncesi bu oran (5/10) idi.
 • KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Kamu-özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığı’na sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından KDV Genel Uygulama Tebliği’nde özel olarak belirlenenlerin dışındaki diğer hizmetler için (5/10),  yapım işlerinde ise (4/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir. Değişiklik öncesi yapım işlerinde uygulanan oran (3/10) idi. Ayrıca bu kapsamda; “Yer ve bahçe bakım, ilaçlama, çamaşır ve çamaşırhane, temizlik,  sterilizasyon ve dezenfeksiyon, atık yönetimi” hizmetleri ile ilgili olarak hizmeti bilfiil ifa eden alt yükleniciden yapılacak tevkifat oranı (9/10) olarak belirlenmiştir. Değişiklik öncesi bu oran (7/10) idi. Ek olarak bu kapsamdaki; “olağanüstü bakım ve onarım ile bina ve arazi” hizmetlerinde (3/10) olarak uygulanan tevkifat oranı (4/10) olarak revize edilmiştir.
 • KDV mükellefleri ile “Belirlenmiş Alıcıların” reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dâhil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir. Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dâhil) reklam hizmeti alımları KDV Genel Uygulama Tebliği’nde kendileri için özel olarak belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde (9/10) oranında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları ise yine bahse konu Tebliğin “Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” kapsamında değerlendirilerek (7/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
 • KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarına ilişkin iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması zorunludur.

Söz konusu 35 Seri No.lu tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.