CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/062 - April 16, 2022

Kurumlar Vergisinde Yeni İstisna ve Değişiklikler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/062 - 16 April 2022

Kurumlar Vergisinde Yeni İstisna ve Değişiklikler

15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Yeni düzenleme ile aşağıda belirtilen gelirler kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

  • Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler,
  • Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç),
  • Yukarıda yer alan istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları,
  • Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları (Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç),
  • Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1-(a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.

 

İstisnaya ilişkin düzenlemelere ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun da aşağıdaki önemli değişiklikler de yapılmıştır.

 

  • Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesi uyarınca (Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu) sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
  • 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” un ek 4 üncü maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri, kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.

 

Söz konusu değişiklikler, 15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup sadece gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisnaya dair “Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç” ibaresi 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanacaktır.

 

7394 sayılı Kanuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.