CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/140 - Sept. 23, 2021

Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcinin Sorumluluk Dönemine Dair Danıştay Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/140 - 23 September 2021

Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcinin Sorumluluk Dönemine Dair Danıştay Kararı

09.09.2021 tarih ve 31593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/226 Esas No.lu, 2021/3207 Karar No.lu Danıştay 4. Daire Başkanlığı Kararı ile limited şirketlerde kanuni temsilcinin sadece sorumluluk dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergilerden sorumlu olacağı yönünde kanun yararına temyiz kararı vermiştir.

 

Dava konusu somut olayda ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemine ait KDV ve fer’ilerinden oluşan kamu alacağının (22.02.2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04.03.2013 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı ile) borçlu şirketteki ortaklığı ve müdürlüğü biten kişiden istenmesinin, söz konusu borcun şirketin yeni kanuni temsilcisi tarafından 21.03.2013 tarihli beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ve fer’ilerinin ödenmemesinden kaynaklanması nedeniyle limited şirket ortaklığı ve müdürlüğü sona eren kişiden istenmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verilerek İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’nin kararı kanun yararına bozulmuştur.

 

Bilindiği üzere İdari Yargılama Usul Kanunu’nun “Kanun Yararına Temyiz” kenar başlıklı 51 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca kanun yararına temyiz kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmamakta ancak bahse konu sonucun emsal olmasının önüne geçmektedir.

 

2021/226 Esas ve 2021/3207 Karar No.lu Danıştay 4. Daire Başkanlığı Kararı’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir