CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/001 - Jan. 3, 2022

Varlık Barışının Süresi 6 Ay Uzatıldı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/001 - 03 January 2022

Varlık Barışının Süresi 6 Ay Uzatıldı

31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı (6. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” uygulamasını düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesinin uygulama süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Kısaca hatırlatmak gerekirse, “Varlık Barışı” uygulamasından;

 

  • Yurt dışında, para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
  • Yurt içinde, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilir. Bu mükellefler Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları varlık barışı kapsamında bildirebilirler.
  •  

Bu çerçevede;

 

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesindeki hükümler çerçevesinde, 30 Haziran 2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
  • Söz konusu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bahse konu hükmün yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın varlık barışı hükümlerinden yararlanılır.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2022 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Varlık barışı kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, varlık barışı hükümlerinden faydalanılabilir.
  • Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.
  • Varlık barışı kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu imkândan yararlanabilmek için yurt dışında bulunan ve varlık barışı kapsamında bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 

5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir