CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/053 - March 31, 2021

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Tebliğ

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/053 - 31 March 2021

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Tebliğ

527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Tebliğ başlıca 3 konudan oluşmakta olup bunlar aşağıda belirtilmiştir;

 

 • 24 Mart 2021 tarihinden önceki düzenlemelere göre akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve 527 Sıra No.lu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesi,
 • Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğu,
 • YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri” nin yetkilendirilmesi.

 

Yukarıda sayılan hususlar ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerden öne çıkanlar şu şekilde özetlenebilir;

 

 • Akaryakıt satış işleminin pompa ödeme kaydedici cihazda başlaması ve pompa ödeme kaydedici cihazda sonlandırılması esastır. Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58)’de de belirtildiği üzere; akaryakıt satışının taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilmesi, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışının yapılamaması ve akaryakıt verme işleminin sonunda plaka bilgisini de ihtiva eden ödeme kaydedici cihaz fişinin cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkması şarttır. Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne “Plakasız” ifadesi ile müşterinin Adı-Soyadı/Unvanı ile TCKN/VKN bilgileri girilmelidir.
 • Mali bilgileri içeren ödeme kaydedici cihaz fişleri ile bankacılık işlemine dair bilgileri içeren banka POS harcama belgesi “Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenecek Fiş ve Rapor Formatları Teknik Kılavuzu” nda tanımlanan bütünleşik fişe uygun olarak üretilecektir. Bütünleşik fiş düzenleme zorunluluğu, bu zorunluluğa ilişkin www.ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılacak duyurunun yayımlanmasını izleyen 30 uncu günden itibaren başlayacaktır.
 • Yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlar, güvenli mesajlaşma protokollerinde ve “Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenecek Fiş ve Rapor Formatları Teknik Kılavuzu”nda format ve standartları tanımlanan fişleri ve raporları oluşturabilecek ve ödeme kaydedici cihaz fişlerini satış işleminin tamamlandığı anda yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazların mali hafızasına ve elektronik kayıt ünitesine kaydedecek özellikte olmalıdır.
 • Yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlar, ilgili teknik kılavuz ve güvenli mesajlaşma protokollerinde belirtilen fişler ve raporlara ilişkin verileri, güvenliğini ve değişmezliğini sağlayacak şekilde doğrudan ve/veya Ödeme Kaydedici Cihaz Terminal Servis Merkezleri aracılığıyla anlık ve/veya periyodik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne elektronik ortamda gönderebilecek özellikte olmalıdır.
 • Yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlar, yetkisiz müdahaleleri engelleyecek fiziki ve elektronik mühür sistemine sahip olmalı ve yetkisiz müdahale girişimlerini algılayarak Ödeme Kaydedici Cihaz Terminal Servis Merkezlerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne elektronik ortamda bildirebilecek özellikte olmalıdır.
 • Yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazların mali hafızaları, yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlar tarafından düzenlenen fişler ile “Z-Gün Sonu Raporları”nı asgari olarak 10 yıl süreyle saklayabilecek şekilde ilgili teknik kılavuzda belirtilen kapasiteye sahip olmalı ve yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara uygulanan fiziki mühür tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak şekilde, cihaz şasisine sabitlenmelidir.
 • 24 Mart 2021 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan;
 1. Elektronik Kayıt Ünitesiz EN Pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar,
 2. Elektronik Kayıt Üniteli EN Pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar, yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi zorunludur.
 • 24 Mart 2021 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; elektronik kayıt ünitesiz en pompa ödeme kaydedici cihazların 24 Mart 2021 tarihinden itibaren, elektronik kayıt üniteli en pompa ödeme kaydedici cihazların ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamaz.
 • 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren EN pompa ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır.
 • 24 Mart 2021 tarihi ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazların kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz bulunmaması halinde ise elektronik kayıt üniteli EN pompa ödeme kaydedici cihazların kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.
 • 24 Mart 2021 tarihi ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında satın alınan elektronik kayıt üniteli EN pompa ödeme kaydedici cihazların 31 Ocak 2023 tarihine kadar yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz ile değiştirilmesi zorunludur.
 • 1 Ocak 2022 tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazların kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.
 • 527 Sıra No.lu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ödeme kaydedici cihaz üreticileri/yetkili servisleri, ödeme kaydedici cihaz Terminal Servis Merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri uygulanır.
 • Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerde, fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer verildiğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimleri tarafından tespit edilmesi halinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması için akaryakıt istasyonlarını işleten mükellefler ve bu belgeleri kullananlar nezdinde vergi incelemesi için gerekli işlemlere ivedilikle başlanacaktır.

 

Söz konusu 527 Sıra No.lu Tebliğ 24 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Tebliğin tam metnine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-12.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.