CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2021/054 - March 31, 2021

Bağımsız Denetim Şirketlerinin Almış Oldukları Ücretlerin Açıklanmasına İlişkin Karar

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2021/054 - 31 March 2021

Bağımsız Denetim Şirketlerinin Almış Oldukları Ücretlerin Açıklanmasına İlişkin Karar

30 Mart 2021 tarih ve Mükerrer 31439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) 1771 sayılı Kurul Kararı ile bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin açıklanması belirli koşullar altında zorunlu hale getirilmiştir.

 

Buna göre; kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmeler, bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretler ilgili olarak, finansal tablolarında açıklama yapacaklardır. Kapsamda olan kurumların tanımları ise şu şekildedir;

 

  • Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş; halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre kamuoyunu ilgilendirdiği için KGK tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlardır.
  • Büyük İşletme; aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 400 milyon ve üstü Türk Lirası ve ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmelerdir.

 

Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki ücretleri açıklar;

 

  • Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti,
  • Her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere; bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin raporlama dönemine ait ücreti.

 

Bu açıklamalar, “Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulacaktır.

 

Bahse konu Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır.

 

1771 sayılı Kurul Kararını indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir