CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/099 - Nov. 10, 2023

Geçici İthalat Kapsamında Tahsil Edilen Gecikme Zammının KDV Matrahına Dahil Edilmesi Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/099 - 10 November 2023

Geçici İthalat Kapsamında Tahsil Edilen Gecikme Zammının KDV Matrahına Dahil Edilmesi Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

Geçici İthalat Kapsamında Tahsil Edilen Gecikme Zammının

KDV Matrahına Dahil Edilmesi Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 20.10.2023 tarih ve 87100 sayılı yazı ile KDV Kanunu kapsamında “İthalatta Matrah” konusunda açıklama yapmıştır.

Bilindiği üzere ithalatta KDV matrahı tespit edilirken, Gümrük Kanunu’nun 24, 25, 26, 27, 28 ve diğer ilgili maddelerine göre tespit edilen gümrük kıymetine, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dahil edilir. Bunlar, gümrük vergisi ve belediye payı, rıhtım resmi, damga resmi ve benzeri ithalat işlemi nedeniyle ortaya çıkan yükümlülüklerdir. Ayrıca, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve munzam sigorta ücreti, destekleme ve fiyat istikrar fonu ve konut fonuna katılma payları gibi ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan ve yine gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı ve kur farkı gibi ödemeler KDV’nin matrahına dahildir.

Bir başka deyişle, ithalatta KDV matrahı tespit edilirken, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre belirlenen gümrük kıymetine, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dahil edilmekte olup gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı, kur farkı, vade farkı gibi ödemeler de ithalatta KDV matrahına dahil bulunmaktadır.

Bahse konu Başkanlık yazısında, ithalatta KDV matrahına dahil olup zamanında tahsil edilmeyen vergiler üzerinden hesaplanan ilave tutarların da (gecikme zammı) ithalatta KDV matrahını etkilemekte olduğu, geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişi neticesinde 4458 sayılı Kanunun 207'nci maddesi kapsamında tahsil edilen tutarın ithalat işlemi nedeniyle ortaya çıkan bir yükümlülük olarak KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır