CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2022/008 - Jan. 19, 2022

Kâr Payı Avansı Dağıtımında Değişiklik

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2022/008 - 19 January 2022

Kâr Payı Avansı Dağıtımında Değişiklik

18.01.2022 tarih ve 31723 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile kâr payı avansı dağıtım şartlarında değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklik ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren iki ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabileceklerdir. Değişiklik öncesi bahse konu süre bir aydı. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından ilgili mevzuat hükmü gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını aşamayacaktır.

 

Bilindiği üzere şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gerekmektedir. Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemeyecektir.

 

Bahse konu değişik 18 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118M1-1.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.