CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/095 - Oct. 12, 2023

Petrol Piyasasında Teminat Uygulamasında Değişiklikler

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/095 - 12 October 2023

Petrol Piyasasında Teminat Uygulamasında Değişiklikler

Petrol Piyasasında Teminat Uygulamasında Değişiklikler

07.10.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile petrol ürünlerinin satışı, imali ve ithali faaliyetlerini ifa edenlerin tabi oldukları teminat uygulamasında bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile getirilen düzenlemeler özet olarak ve maddeler halinde şu şekildedir;

  • Sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri, banka teminat mektubu ile birlikte teminat olarak kabul edilebilecektir.
  • Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri, 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ekindeki (EK 1 ve EK 2) örneklere uygun olarak ilgisine göre bankalar veya sigorta şirketleri tarafından süresiz ve şartsız olarak düzenlenir ve ilgili banka veya sigorta şirketinden alınacak teyit üzerine kabul edilir.
  • Alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun ve hakkında devam eden bir vergi incelemesinin bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilir.
  • Kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının, alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, alınmış olan teminat paraya çevrilir (6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmü de dikkate alınarak) ve paranın vergi dairesi hesaplarına intikal ettiği tarih (Türk Lirası cinsinden para olarak alınan teminatlarda ise paranın teminat olarak alındığı tarih) esas alınarak 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre vergi borçlarına mahsup edilir. Ayrıca, mükelleflere tebliğ edilecek bir yazı ile bu suretle eksilen teminatın, 30 gün içinde tamamlanması istenir.
  • Teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir. Bahse konu cezanın uygulamasında, yeni işe başlayanlar ile öteden beri faaliyette bulunup ilk defa teminata tabi lisansa sahip olan mükellefler hakkında, bahse konu Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilir.

553 Sıra No.lu Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-10.htm

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.