CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2020/135 - Oct. 17, 2020

Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2020/135 - 17 October 2020

Yurtdışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

14.10.2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performanslarını istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan desteklenmesine ilişkin hususlar belirlenmiştir. 

 

Yurt Dışı Lojistik Merkez (YDLM); İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hissesine sahip olunan şirketi) tarafından yurt dışında açılan, ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme/boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme/bölme, soğuk depolama, dağıtım vb. faaliyetlerin kümelendirilerek gerçekleştirilebilmesi için uluslararası taşımacılık ve lojistik amaçlı düzenlenmiş merkezi, ifade etmektedir.

 

3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda önem arz eden hususlar şu şekildedir;

 

  • İşbirliği Kuruluşları tarafından YDLM'lerin faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri Genelge ile belirlenen;
  1. Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD doları,
  2. Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dâhil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD doları,
  3. Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD doları desteklenir.
  • Kullanıcıların (İhracatçı Birliği’ne üye şirketler, TİM, TOBB, DEİK, Ticaret & Sanayi Odaları, sektör dernekleri, kuruluşları ile imalatçıların kurdukları dernek, birlik, kooperatif, vb.) gümrükleme ve Genelge ile belirlenen diğer giderleri ise, yıllık en fazla 100.000 (yüz bin) ABD doları desteklenmektedir.
  • YDLM’lerin destek kapsamına alınabilmesi için, işbirliği kuruluşları tarafından bir fizibilite raporu hazırlanarak detayları Genelge’de belirlenen proje ile Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.
  • 1 nci maddenin “b” ve “c” fıkralarında düzenlenen destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlanılır. Bakanlık yapacağı değerlendirme sonucunda, son üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az %50 olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi verebilir. Toplam destek süresi on yılı aşamaz.
  • Kullanıcıların destek unsurlarından yararlanma süresi beş yıldır.
  • En fazla altı adet YDLM desteklenir.
  • 3080 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan işbirliği kuruluşları ve kullanıcılar aynı giderler için diğer destek programlarından faydalanamazlar.

 

3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir