CONSULTA CIRCULAR : Vergi Sirküleri 2023/036 - Feb. 23, 2023

Prefabrik Yapı ile Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1

Newsletter Subscription

Subscribe to be informed about the new circular.

Newsletter Registration Form

Vergi Sirküleri 2023/036 - 23 February 2023

Prefabrik Yapı ile Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1

23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” a Geçici 10’uncu madde değiştirilmiştir.

 

Bahse konu değişiklik ile prefabrik yapı ile konteynerlerin 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

 

Hatırlanacağı üzere değişiklik öncesinde 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, sadece olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve sadece afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara (genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), KDV oranı %1 olarak uygulanmaktaydı.

 

6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Şubat 2023 tarihinden itibaren prefabrik yapı ile konteynerlerin tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacağından, afetzedeler ile belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına deprem nedeniyle bağış yapmak üzere satın alınan bahse konu mallar için %1 KDV ödenecek böylece mükelleflerin üzerinde KDV yükü oluşmayacaktır.

 

6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-14.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.