Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Gelir Vergisi Beyannamesi! - 02 Mart 2022Her ne kadar ücret gelirleri işverenler tarafından çalışanlar adına vergilendirilerek ödense de, çeşitli şartların varlığı halinde, ücret alan kişilerin de her yılki kazancını, takip eden yılın Mart ayı itibariyle bildirme/beyanname verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ücretler yönünden kısaca özetlemek gerekirse;

1-     Ücret gelirlerine ait kümülatif vergi matrahı 650.000 TL’yi aşanlar, 

2-     Yıl içerisinde işveren değiştirmek suretiyle her iki işveren nezdinde de 53.000 TL’yi aşan kümülatif vergisi matrahına sahip olanlar (her iki işverende de ayrı ayrı),

3-     Yıl içerisinde işveren değiştirmek suretiyle, diğer işveren nezdinde 53.000 TL’yi aşmasa da, 2021 yılı toplam kümülatif vergi matrahı 650.000 TL’yi aşanlar gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdür. 

Ekli bültenimiz bu şartları ve içeriği aktarmaktadır. Ayrıca uygulama rehberine https://hazirbeyan.gib.gov.tr/assets/staticPages/pdf/uygulamaRehberi2022.pdf sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Beyanname verilmesi hizmetleriyle ilgili olarak tarafımızla da iletişime geçebileceğinizi ve bu konuda ayrı bir hizmet sunabileceğimizi bildirmek isteriz. 

Yine, çalışanlara bu durumun hatırlatılması açısından, aşağıda yer alan örnek bildirimi kullanabilirsiniz: 

 

 

Değerli Çalışanlarımız;

2021 yılı içerisinde şirketimizde işe başlamış ya da 2021 yılı içerisinde 650.000 TL’yi aşan kümülatif vergi matrahına sahip olan kişilerin dikkatine;

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 2021 yılı içerisinde birden fazla işverende çalışan kişilerden; herhangi bir işyerindeki kümülatif gelir vergisi matrahı   53.000 TL’yi aşması halinde veya herhangi birindeki gelir vergisi matrahı 53.000_TL’yi aşmasa dahi her 2 işverendeki toplam kümülatif gelir vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşıyorsa ve/veya tek işveren nezdinde 650.000 TL’yi aşan kümülatif vergi matrahları varsa 31.03.2022 tarihine kadar yıllık beyanname ile beyan edilmesi zorunluluğu mevcuttur.

Dolayısıyla aynı yıl içinde birden fazla işverenden ücret alan çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü doğabilmektedir. 

Bu doğrultuda, 2022 Mart ayında kimlerin beyanname vermesi gerektiği ve beyanname düzenleme gerekliliği ile ilgili ana koşullar aşağıda yer almaktadır;

·       2022 Mart ayında beyan edilecek ücret gelirleri, sadece 2021 yılı içerisinde elde edilen ücretlere ilişkindir. Ücretin aynı yıl içinde birden fazla işverenden alınması durumunda, herhangi bir işverenden alınan kümülatif gelir vergisi matrahı 53.000 TL'yi aşmıyorsa beyanname verilmesi gerekmez. Örneğin 2021 yılı içinde bir işyerinde 45.000 TL, ikinci işyerinde 70.000 TL kümülatif gelir vergisi matrahı oluşmuşsa, gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmez.

·       2021 yılı için, birden fazla işverenden alınan ücret varsa ve her birinden alınan kümülatif gelir vergisi matrahı 53.000 TL'yi geçiyorsa çalışanın gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekir. Örneğin 2021 yılı içinde bir işyerinde 58.000 TL, ikinci işyerinde 55.000 TL kümülatif gelir vergisi matrahı oluşmuşsa, gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir.

·       2021 yılı için, birden fazla işveren alınan kümülatif gelir vergisi matrahı toplamı dördüncü vergi dilimi olan 650.000_TL’ yi aşıyorsa çalışanın gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekir. Örneğin 2021 yılı içinde bir işyerinde 40.000 TL, ikinci işyerinde 620.000 TL kümülatif gelir vergisi matrahı oluşmuşsa, her ikisinin toplamı 650.000 TL’ yi aştığından gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekir.

·       Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ücret gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri veya da kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen vergiler gecikme faizi ile cezalı olarak ödenmektedir. Bu sebeple beyannamenin doğru  verildiğinden emin olunması önem taşımaktadır.

·       Mevzuat, çalışana yükümlülük getirmekte olup, ilgili takvim yılını takip eden yılın Mart ayında, belirtilen yasal sınırları aşan yıl içinde alınan ücretleri beyan zorunluluğu getirmektedir. 2021 yılına ait beyanname verme dönemi 01.03.2022 - 31.03.2022 tarihleri arasındadır. Mart ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere 2 taksitte ödenebilmektedir.

2021 yılında Şirketimiz ya da iştiraklerinde yeni işe başladığınızda, kümülatif gelir vergisi matrahınız ilk vergi dilimi dikkate alınarak (gelir vergisi matrahınız sıfırlanarak) yapılmıştır. Dolayısıyla 20221yılı ücret gelirlerinin değerlendirilmesi sırasında birden fazla işverenden ücret alındığı dikkate alınarak hesaplamalarınızın yapılması gerektiği hususunu ve beyanname verme zorunluluğunun işverenliğimiz sorumluluğunda olmadığını, bu sürecin bireysel olarak her kişiye ait kendi vergi sorumluluğundan kaynaklandığını dikkatlerinize sunarız.

Beyanname verilmesi gereken durumda, ivd.gib.gov.tr adresindeki hazır beyan sistemini kullanabilirsiniz

Dökümanı İndir