Aydınlatma Metni


BÜLTEN ABONELİĞİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ


Sayın İlgili,

“Kore Şehitleri Cad. Ütğm. Mehmet Gönenç Sk. No:3 Zemin Kat D:1 Şişli/İstanbul” adresinde mukim Consulta Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş (“CONSULTA” veya “Şirket”) olarak CONSULTA bünyesinde işlenen; ad, soyad, unvan, şirket adı,  adresi, telefon numarası, , e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

Reklam, Kampanya, Promosyon ile Ürün ve Hizmet Pazarlama ve Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Tarafınızla İletişime Geçilebilmesi,

Bülten Aboneliğinizin gerçekleştirilebilmesi,


Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c-ç-f fıkrasında belirtilen; sözleşmenin ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 


İlgili kişisel verileriniz aynı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla Kanun’un 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak bülten aboneliği ve reklam, kampanya, promosyon ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenecek ve CONSULTA iştirak şirketler grubu dahilinde yer alan diğer şirketlere Kanun’un 8/2/a maddesine uygun olarak ve 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı A.Ş., Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Consulta Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,., Consulta İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlık A.Ş.ye yeterli ve gerekli veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilecektir.  Vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, bu hususta tarafımıza aşağıdaki belirtilen kanallarla ulaşabilirsiniz. 


Dilediğiniz zaman CONSULTA’ya başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, http://www.consulta.com.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Kore Şehitleri Cad. Ütğm. Mehmet Gönenç Sk. No:3 Şişli/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak consultayonetim@hs01.kep.tr veya research@consulta.com.tr info@consulta.com.tr iletişim adreslerine iletebilirsiniz. CONSULTA bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular CONSULTA tarafından reddedilecektir. 

CONSULTA REKLAM İÇERİKLİ E-POSTA VE SMS BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin; Consulta Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (“CONSULTA” veya “Şirket”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına, Kanun’un 8/2/a maddesine uygun olarak Consulta Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı A.Ş., Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Consulta Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., , Consulta İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlık A.Ş.ye yeterli ve gerekli veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilmesine yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ederim. 


Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; ad, soyad, unvan, şirket adı, adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi tipindeki kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verilerimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta, SMS veya çağrı aracılığıyla reklam içerikli elektronik ileti gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına ve bu kapsamda;


 Açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim. 


 Açık rıza göstermediğimi kabul ve beyan ederim.


Bu konuda dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilir, ayrıntılı bilgi için CONSULTA yetkililerine danışabilirsiniz.


Adı:

Soyadı:

Tarih:

İmza: 

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik