Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Elektronik Tebligat Devri Başlıyor - 24 Eylül 2021


Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Elektronik Tebligat Devri Başlıyor

Tarih: 24.09.2021


Bu bültenimizde 24.09.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK ve uygulamaları aktarılmaktadır.


24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’ de SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK yayınlandı. Bu Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tebliğ edilen yazıların elektronik ortamda gönderilmesi açıklanmaktadır.

Buna göre;

 • SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilir.

 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, 1 Ekim’i takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.

 • 1 Ekim tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

 • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

 • İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.

 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını SGK tarafından yapılacak sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

 • Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde, Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar açıklanmıştır. Buna göre;

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

 • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri1
 • Noterler.
 • Baro levhasına yazılı avukatlar.

 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 • Bilgi amaçlı olarak tebligat adresi alma usulleri:
 • Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

 • Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

 • PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

 

Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir