CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2024/20 - 20 Şubat 2024

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Uygulamasında Değişiklik

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2024/20 - 20 Şubat 2024

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Uygulamasında Değişiklik

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Uygulamasında Değişiklik

 

16.02.2024 tarih ve 32462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)” ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde 7491 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılmış ve bahse konu değişiklikler Uygulama Genel Tebliğine işlenmiştir. Hatırlanacağı üzere, 7491  sayılı  Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Damga Vergisi Kanununda Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarına yönelik damga vergisi istisna uygulamasının genel amacına hizmet etmeyen uluslararası ihaleye çıkarılanlar yönüyle kaldırılmasına ve damga vergisi istisnasının yalnızca ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar yönünden devamına yönelik düzenleme yapılmıştı.

 

Tebliğin ilgili maddesinde değişikliğin olduğu kısımlar şu şekildedir;

 

  • Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası uygulanır.

 

a) Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);

i) Tam mükellef olması hâlinde, yabancı paraya   isabet   eden   oranda yapacakları  teslim,  hizmet  ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların,   bahse   konu   işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen    firmaya    üreterek yapacakları  mal  ve  malzeme  ile hizmet satış ve teslimleri, ii)  Dar  mükellef  olması hâlinde,  söz  konusu  firmanın  bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten  tam  mükellef  imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dâhil)   yapacakları   satış   ve teslimleri,

iii)  Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik ve benzeri hizmet satışları istisna kapsamındadır.

b) 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27.12.2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20'nci ve 25'inci maddeleri ile sırasıyla, 488 sayılı Kanunun ek 2'nci ve 492 sayılı Kanunun ek 1'inci maddelerinde yapılan değişikliğe istinaden Tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı bendin (i) alt bendinde yapılan değişiklik, 7491 sayılı Kanunun 85'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, Kanunun yayımı tarihi olan 28.12.2023 tarihinden sonra çıkılan ihalelere uygulanır. İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınır.”

 

Tebliğ 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.gib.gov.tr/node/175621

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.