CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/110 - 08 Eylül 2020

Pandemi Sürecinde Alacak Sigortasından Yararlanıyor Musunuz?

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/110 - 08 Eylül 2020

Pandemi Sürecinde Alacak Sigortasından Yararlanıyor Musunuz?

Bilindiği üzere 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar” yürürlüğe konulduktan sonra 24 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin Tebliğ çıkarılmış ve bahse konu tebliğde 25 Mart 2020 ve 19 Ağustos 2020 tarihlerinde değişiklikler yapılmıştır. Kural olarak; alacak sigortası uygulamasından yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenen kriterler çerçevesinde mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yararlanabilir. Güncel mevzuat ışığında alacak sigortası uygulamasının öne çıkan hususları maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Alacak sigortası yaptıracak şirket, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olmalı ve Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılamalıdır.
  • Alacak sigortası yaptırmak isteyen şirketin basit usulde defter tutmaması ve bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125.000.000 TL’den az olması gerekir.
  • Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar kapsam dahilindedir.
  • Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındaki vadeli satışlar ile Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar kapsam dışındadır.
  • Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dâhil 10 TL’dir.
  • Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.
  • Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir. Skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz. Vadeli satışlardan elde edilen cironun 75.000.001 TL – 125.000.000 TL arasında olması halinde alıcı başına azami limit 750.000 TL’dir.
  • Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir.
  • Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 veya %90 olarak belirlenir. Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.
  • Sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %15’tir.

 

Güncel Tebliğin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır. 

Dokümanı İndir