CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&063 - 28 Mart 2019

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA, YENİ İŞE ALIMLARDA İŞVERENE DESTEK UYGULAMASINA İLİŞKİN 21/03/2019 TARİHLİ VE 2019/7 SAYILI GENELGE YAYINLANMIŞTIR.

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&063 - 28 Mart 2019

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA, YENİ İŞE ALIMLARDA İŞVERENE DESTEK UYGULAMASINA İLİŞKİN 21/03/2019 TARİHLİ VE 2019/7 SAYILI GENELGE YAYINLANMIŞTIR.

Bilindigi üzere , 22 Subat 2019 tarihli Resmi Gazete (R.G)’de yayimlanan 7166 Sayili Kanun’un 8 inci maddesi ile 4447 sayili Issizlik Sigortasi Kanununun geçici 19 uncu maddesine, son fikrasindan önce gelmek üzere eklenen fikrayla, 1 Subat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasinda yeni ise alinanlar için isverenlere destek uygulamasi getirilmis idi. Söz konusu ücret destegi,  27 Mart 2018 tarihli R.G’de yayimlanan 7103 sayili Kanun’un 42 nci maddesiyle, 4447 sayili Issizlik Sigortasi Kanunu’na eklenen ilave istihdamin tesvikine iliskin Geçici 19 uncu maddede düzenlenmis olup; bu maddede düzenlenen sigorta prim destegine ilave bir destektir

2019/7 sayili Genelge ile 01 Subat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasinda yeni ise alinanlar için isverenlere destek uygulamasi iliskin uygulamaya yönelik açiklamalar yapilmistir

 

1) DESTEGIN KAPSAMI NEDIR ?

01/2/2019 - 30/4/2019 tarihleri arasinda;

isyerlerinde 2018 yili Ocak ila Aralik aylari/döneminde aylik prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayili Kanunun 4/(a) bendi kapsaminda uzun vadeli sigorta kollarindan en az sigortali bildirimi yapilan aydaki/dönemdeki sigortali sayisina ilave olarak ise alinanlarin,

is sözlesmesinin isveren tarafindan hakli nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere,

ise alindiklari tarihten itibaren dokuz aylik sürede is sözlesmesi feshedilmeksizin çalistirilmalari halinde,

7103 sayili Kanun ile getirilen prim destegine ilaveten, ise alindiklari ay dâhil 3 aylik süre için prim ödeme gün sayisinin 67,36 Türk lirasi ile çarpimi sonucu bulunacak tutar,

Fondan karsilanmak üzere isverene destek olarak ayrica saglanacaktir.

Isverene saglanan ücret destegi isverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarina mahsup edilecek, ancak isverene ödenmeyecektir. 

 

2) DESTEKTEN YARARLANMA SARTLARI NELERDIR ?

Ücret destegi ;  4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinde düzenlenmekte ve prim desteginden yararlanmak için öngörülen sartlarin da saglanmasini gerektirmektedir.

Destekten yararlanmanin sartlari sigortali ve isveren yönünden ayri ayridir..

a) Sigortali yönünden destek sartlari:

 • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasinda ise alinmis olmasi,
 • Türkiye Is Kurumuna kayitli issiz olmasi,
 • Ise giris tarihinden önceki üç aylik sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsaminda Kuruma bildirilmemis olmalari ve istege bagli sigortalilik hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fikra kapsaminda sigortali olmamalari,

 

b) Isyeri yönünden destek Sartlari :

 • Özel sektör isvereni olmasi,
 • 2018 yilinda Kuruma uzun vadeli sigorta kollarina tabi olarak en az sayida bildirim yapilan aydaki/dönemdeki sigortali sayisina ilave olarak çalistirilmasi,
 • Is sözlesmesinin isveren tarafindan hakli nedenlerle feshi hariç olmak üzere, ise alindiklari tarihten itibaren dokuz aylik sürede isverence is sözlesmesi feshedilmeksizin çalistirilmalari,
 • Aylik prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmis sigorta primi, issizlik sigortasi primi, idari para cezasi ile bunlara iliskin gecikme cezasi ve gecikme zammi borçlarinin bulunmamasi,
 • Çalistirdigi kisileri sigortali olarak bildirmedigi veya bildirdigi sigortalilari fiilen çalistirmadigi yönünde herhangi bir tespitin bulunmamasi,

sartlarinin birlikte gerçeklesmesi gerekmektedir.

 

3) ÜCRET VE PRIM DESTEGINDEN YARARLANMA SÜRESI NEDIR ?

01/02/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasinda ise alman sigortalilar hakkinda, ise alindiklari ay dahil olmak üzere 3 aylik süre için ücret ve prim desteginden yararlanilacaktir.

4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fikrasi kapsamina giren ve 01/02/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasinda ise alinan sigortalilardan;

 • 2019/Subat ayinda ise alinan sigortalilardan dolayi 2019/Subat, Mart ve Nisan,
 • 2019/Mart ayinda ise alman sigortalilardan dolayi 2019/Mart, Nisan ve Mayis,
 • 2019/Nisan ayinda ise alman sigortalilardan dolayi 2019/Nisan, Mayis ve Haziran,

aylarinda ücret ve prim desteginden yararlanilabilecektir.

 

4) ISSIZLIK SIGORTASI FONUNDAN KARSILANACAK ÜCRET VE PRIM DESTEGI TUTARLARI NEDIR ?

4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fikrasinda öngörülen ücret desteginden, sigortalilarin prim ödeme gün sayisinin, günlük 67,36 TL ile çarpimi sonucu bulunan tutar kadar yararlanilacak olup, bu tutar Issizlik Sigortasi Fonundan karsilanacaktir.

 

Genelgede yer alan örnekler ;

Örnek 8:

4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fikrasi kapsaminda olan ve 11/2/2019 tarihinde ise alman sigortali için, 2019/Subat ayinda (18) günlük bildirimde bulunulacagindan, bahse konu aya iliskin olarak bu sigortali için 18 x 67,36 TL= 1.212,48 TL’lik tutar kadar ücret desteginden yararlanilacaktir.

Diger taraftan, 4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fikrasinda öngörülen prim desteginden ise 2018-22 sayili Genelgede belirtildigi üzere, isyerinin;

 • Imalat veya bilisim sektörüne ait iskolu kodlarinda faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalinin prim ödeme gün sayisiyla çarpimi sonucu bulunacak tutari geçmemek üzere, prime esas kazançlari üzerinden hesaplanan sigortali ve isveren hissesi primlerinin tamami,
 • Diger sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalinin, prime esas kazanç alt siniri üzerinden hesaplanan sigortali ve isveren hissesi primlerinin tamami,

tutarinda prim desteginden yararlanilacaktir.

Genelge örnegi asagidaki gibidir:

 

Örnek 9:

(8) nolu örnekteki isyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdigi ve 4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fikrasi kapsaminda olan sigortalinin (18) günlük SPEK tutarinin 3.000 TL oldugu varsayildiginda,

85,28 x 18=1.535,04 TL’ye kadar olan sigorta primleri ile issizlik sigortasi primleri Issizlik Sigortasi Fonundan karsilanacagindan,

1.212,48 TL Tik ücret desteginin yani sira, 3.000 TL x %37,5= 1.125 TL’lik sigorta primi ile issizlik sigortasi primi de prim destegi olarak Fondan karsilanacaktir.

Dolayisiyla, bu sigortali için ücret ve prim destegi olarak toplamda 2.337,48 TL’lik tutar Issizlik Sigortasi Fonundan karsilanacaktir.

 

6) ALT ISVERENI BULUNAN ISYERLERI VE ALT ISVERENLERLE ILGILI ISLEMLERDE DURUM NE OLACAK ?

4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14 üncü fikrasinda yer alan ücret ve prim desteginden alt isverenlerce çalistirilan ve kapsama giren sigortalilardan dolayi da yararlanilabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalilardan dolayi asil ve alt isverenlerce söz konusu ücret ve prim desteginden yararlanilabilmesi için,

 • Asil isverenin, hem kendi çalistirmis oldugu sigortalilardan hem de alt isverenlerin çalistirmis oldugu sigortalilardan kaynaklanan; her bir alt isverenin ise yalnizca kendi çalistirmis oldugu sigortalilardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmis sigorta primi, issizlik sigortasi primi ve idari para cezasi ile bunlara iliskin gecikme cezasi ve gecikme zammi borçlarinin bulunmamasi,
 • Asil isverenin ücret ve prim destegi kapsaminda ise aldigi sigortalinin, yalnizca asil isverenin bildirdigi sigortalilar dikkate alinarak; her bir alt isverenin ücret ve prim destegi kapsaminda ise aldigi sigortalinin ise yalnizca kendi bildirdigi sigortalilar dikkate alinarak, her biri ayri ayri olarak 2018 yilinda Kuruma uzun vadeli sigorta kollarina tabi olarak en az sayida bildirim yapilan aydaki/dönemdeki sigortali sayisina ilave olarak çalistirilmalari, 

Ayrica, 4447 sayili Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fikrasinda yer alan diger sartlari saglamis olmalari gerekmektedir.

 

 

4447 SAYILI KANUNUN GEÇICI 19 UNCU MADDESI UYARINCA ÜCRET, PRIM DESTEGINE ILISKIN 21.03.2019 TARIHLI VE 2019/7 SAYILI GENELGE