Yatırım ve Teşvik Danışmanlığı


Türkiye’de Uygulanan Devlet Destekli Modellerin Takibi, Proje Yazılması ve Yönetilmesi


 

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri • Yatırım Teşvik Uygulaması
 • Genel Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 • Stratejik Yatırımlar
 • Öncelikli Yatırımlar

-Ar-Ge, Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Destekleri


 • KOSGEB Destekleri
 • Ticaret Bakanlığı Destekleri
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 • Tübitak – TEYDEB Destekleri
 • Kalkınma Ajansı Destekleri

 

 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlara “yatırımın konusu”, “yatırımın yeri” ve “sabit yatırım tutarı” esas alınarak destek verilmektedir.

 

Bu kapsamda yatırımınız;

 

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI kapsamında yer alıyorsa:

 

Yatırım teşvik belgesi süresi içerisinde 1 ve 2. Bölge illeri için asgari 3 Milyon TL, 3, 4, 5 ve 6. Bölge illeri için asgari 1,5 Milyon TL yatırım yapma şartının sağlanması koşuluyla:

 

-KDV İstisnası: Yatırım teşvik belgesi kapsamında Bakanlıkça onay verilen yerli ve ithal makine ve teçhizatı KDV ödemeksizin temin edebilirsiniz. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat ve turizm yatırımları için yapılacak bina-inşaat harcamaları da Hazine ve Maliye Bakanlığınca KDV’den istisna edilmiştir.

 

-Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında Bakanlıkça onay verilen ithal makine ve teçhizat gümrük vergisinden muaftır. 

*29 Haziran 2021 tarihinde Kararda yapılan değişiklikle bazı makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmış bulunmaktadır. İthal listeniz hazırlandığında bu konu hakkında da bilgi verilecektir.

 

BÖLGESEL DESTEK UYGULAMALARI kapsamında yer alıyorsa:

 

Yatırım teşvik belgesi süresi içerisinde mevzuatta sayılan asgari 1.5 Milyon TL’ den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiş tutarda yatırım yapma şartının sağlanması koşuluyla:

 

-KDV İstisnası: Yatırım teşvik belgesi kapsamında Bakanlıkça onay verilen yerli ve ithal makine ve teçhizatı KDV ödemeksizin temin edebilirsiniz. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat ve turizm yatırımları için yapılacak bina-inşaat harcamaları da Hazine ve Maliye Bakanlığınca KDV’den istisna edilmiştir.

-Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında Bakanlıkça onay verilen ithal makine ve teçhizat gümrük vergisinden muaftır.

*29 Haziran 2021 tarihinde Kararda yapılan değişiklikle bazı makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmış bulunmaktadır. İthal listeniz hazırlandığında bu konu hakkında da bilgi verilecektir.

 

-Vergi İndirimi: Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisi, yatırım teşvik belgenizde öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır.

 

-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Gemi yatırımlarında yatırım sürecinde (18 ay) diğer yatırımlarda yatırım tamamlama vizesi sonrasında yatırım teşvik belgesinde kayıtlı ilave istihdam sayısı, süre ve tutar çerçevesinde asgari ücrete uygulanan tutarla sınırlı kalmak üzere uygulanır.

 

-Faiz veya Kar Payı Desteği: Yatırım kapsamında kullanılan 1 yıldan uzun vadeli yatırım kredileri için yatırım teşvik belgesinde belirtilen oran ve tutarla sınırlı olmak üzere faiz veya kar payı desteği ödenir.

 

-Yatırım Yeri Tahsisi Desteği: Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcının talebi halinde yatırım yeri tahsisi desteği teşvik belgesine işlenir. Konuyla ilgili iş ve işlemler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

-Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Yalnızca 6. Bölge illerinde gerçekleşecek yatırımlar için tanımlanmaktadır.

 

-Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yalnızca 6. Bölge ilerinde gerçekleşecek yatırımlar için tanımlanmaktadır.

 

ÖNCELİKLİ YATIRIM konuları arasında yer alıyorsa yatırım yerine bakılmaksızın 5. Bölge destekleri ile desteklenmektedir.

 

STRATEJİK YATIRIM olarak değerlendirilebilecek yatırımlarınız için gerekli araştırma ve hesaplamalar yapılarak müracaat işlemleri yapılmaktadır.

 

Yatırımınızın stratejik olarak değerlendirilebilmesi için:


 1. Asgari 50 Milyon TL sabit yatırım
 2. Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 3. Belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması
 4. Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması gerekmektedir.

 

*Yurtiçinde üretimi olmayan bir ürün üretiliyorsa (4) nolu şart aranmaz.

*Rafineri ve petrokimya yatırımlarında (3) nolu şart aranmaz.

*T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda (2) ve (4) nolu şartlar aranmaz.

 

 

DESTEKLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI VE SÜREÇLERİN TAKİBİ

 

Yatırım teşvik uygulamaları kapsamındaki bütün iş ve işlemler Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı uygulama üzerinden yürütülmektedir.

 

Süreç kapsamında alınacak yetkilendirme ile firmanız adına bütün işlemler eksiksiz şekilde yerine getirilecektir.

 

Yatırım konusu, tutarı ve yatırımın yerine göre teşvik uygulamaları farklılık göstermektedir. Bu itibarla firmanızla birlikte hazırlanacak proje tanıtım dosyası ile mevzuat kapsamında faydalanılabilecek bütün desteklerden azami ölçüde faydalanılması sağlanacaktır.

 

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam