İnsan Kaynakları Dönüşümü


 İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir

Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için insan kaynağı, kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsan kaynağını elde tutmanın yolu yaşadıkları deneyimi iyileştirmekten geçmektedir. Çalışan deneyimi iş başvurusu sırasında başlayıp şirketinizle yollarını ayırdıktan sonra bile devam eden bir yolculuktur. Bu yolculuğun iyileştirmesi deneyimin her aşamasından veri toplayarak ve analizler yaparak mümkündür. 

İş gücü planlama, İşe alım, ücretlendirme ve kademe yapısı, oryantasyon, bireysel performans yönetimi, kariyer ve gelişim planı, yetenek yönetimi, yedekleme planı, işveren markası ve çalışan bağlılığı ve işten çıkış gibi süreçler çalışanların deneyimlerinin bir parçasıdır. Çalışanların bu deneyim yolculuğunu en baştan tasarlamak ve tüm insan kaynakları süreçlerini bu tasarımın bir parçası olarak yeniden ele almak gerekmektedir.

Teknolojik olarak tüm insan kaynakları süreçlerini yazılım üzerinde kurgulamak ve yürütmek mümkündür. Bu yazılım üzerinden iç görü oluşturacak veri elde edebilir. En temelde çalışanların demografik verileri ile başlayıp, performans sonuçları, yedekleme planı, yetenek yönetimi ve en kompleks kültür analizlerine kadar tüm süreçler dahil edilebilmektedir.

Danışmanlarımız, insan kaynakları uygulamalarını vizyon, misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için müşterilerimiz ile birlikte çalışmaktadırlar. Çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşılmasında, danışmanlarımız değişim, öğrenme ve gelişim, performans yönetimi, insan kaynakları analitiği, çalışan deneyimi tasarımı ve iş gücü planlama gibi konular başta olmak üzere insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmetler sunmaktadırlar. Aynı zamanda tüm insan kaynakları süreçlerinin dijital dönüşümleri için gerekli altyapı ve süreçsel hazırlıklar konusunda da hizmetler sunmaktadırlar.

Şirketler, değişen dünya ekonomik sistemlerine uyum sağlayabilmek için stratejik planlama, yeniden yapılanma, süreçlerin yeniden tasarımı, teknolojik altyapı ve bilgi sistemleri gibi atılım projelerine çok yüksek miktarlarda paralar harcamaktadırlar. Bununla birlikte, sonuçta ortaya çıkan değişimin etkisi ve sürdürülebilirliği, çoğu kez umulanın altında kalmaktadır. Bu hayal kırıklığının sebebi, hayata geçirilen projede değişim yönetimi unsuruna gerekli ağırlığın verilmemesidir. Uzmanlarımız, çalışanların değişim ihtiyacı hakkında daha bilinçli olmalarını sağlamak ve değişimin başarıyla uygulanması için gerekli yetenekleri ve motivasyonu kazandırmak konularında organizasyonlara yardımcı olmaktadır.

Performans Yönetimi

Şirket stratejileri doğrultusunda çalışanların göstermesi gerken davranışları gösteren yetkinlik modelinin oluşturulması ve beklenen performansın belirlenmesine odaklanılmalıdır. Çalışanların bu çerçevede geliştirilmesi ile elde tutulmasını sağlamak üzere entegre süreçlerin, programların ve uygulamaların tasarlanması gerekir. Consulta danışmanları bu süreçte yetkinlik modelinin oluşturulması, herhangi bir görev, iş ailesi veya organizasyon için üstün performansı ayırt edici bilgi, beceri, yetenek ve davranışsal özellikleri kapsayan modellerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınmasına destek olmaktadır. Aynı zamanda performans yönetim sisteminin devreye alınması ve uygulamasında ve geribildirim kültürünün oluşturulmasında koçluk yapmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Analitiği

Çalışanların deneyimlerini iyileştirmek ve şirket kaynak verimliliği sağlamak son günlerde İnsan Kaynakları Profesyonellerinin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. İnsan kaynağına ilişkin verilerin analiz edilmesi hem çalışanların deneyimlerini iyileştirmek ve hem de verimlilik alanlarının belirlenmesi için fırsatların görülerek değerlendirilmesini sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları süreçlerinde toplanabilecek verilerin belirlenmesi, veri toplama yöntemlerinin belirlenmesi ve verilerin toplanması, veri analizleri ile deneyim iyileştirme ve verimlilik alanlarının belirlenmesi ve belirlenen gelişim alanlarına yönelik iyileştirmelerin projelendirilmesi konularında danışmanlık ekibimiz hizmet vermektedir. Yapılan çalışmaların çıktıları;

  • İnsan Kaynakları süreçlerinin dijitalleşme fırsatlarının değelendirilmesi
  • İnsan Kaynakları analitiği için altyapının oluşturulması ve düzenli analizlerin standart haline getirilmesi
  • İnsan kaynağının verimli kullanılması ve süreçlerdeki tasarruf alanlarının belirlenmesi
  • Çalışan deneyiminin tasarlanması ve iyileştirmelerin yapılmasıdır.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam