Stratejik Planlama


Farklı pazarlarda rakip hareketleri, müşteri beklentileri, yasal mevzuatlar, teknolojik gelişmeler gibi birçok faktör rekabetin şartlarını değiştirmektedir. Bu ortamda işletmeler rekabette kendilerini farklılaştıracak ve öne geçirecek bir konumlandırma ile buna yönelik aksiyonları belirlemek ve tüm organizasyonun bu doğrultuda yönlendirmek durumundadır. 

Öte yandan yoğun çalışma şartlarında yöneticiler, çoğunlukla önceliklerini işletmenin bütünsel hedeflerini ve uzun vadeli amaçları yerine günlük operasyonlara ve anlık sorunları çözmeye yöneltmektedir. Bu durum işletmede silolaşmanın ve departmanlarda karşıt hedeflerin oluşmasına yol açabilmektedir.

Sonuç olarak günümüzün hızla değişen rekabet koşullarının beklediği gerekli dönüşümlerin işletme çapında gerçekleşmesinde problemler yaşanmaktadır. Özellikle işletme büyüdükçe ve organizasyon yapısı kompleksleştikçe bu süreç daha da içinde çıkılması zor bir hale gelebilmektedir. İşletme büyüdükçe stratejilerin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde gri noktalar, yanlış anlamalar oluşmaya, şirket içinde iletişim kopuklukları yaşanmaya veya farklı kişiler için farklı öncelikler ön plana çıkmaya başlayabilmektedir. 

Gelecek resmini ve buna yönelik doğru stratejiyi belirleyebilmek bile çoğu zaman, doğru bir önceliklendirme ve planlama yapılmadığı için yeterli olamayabilmektedir. Yöneticiler mevcut finansal kaynakları hangi alanlara yatırım yapmak, hangi dönüşüm projelerini hayata geçirmek veya hangi alanlarda organizasyonun gelişimini sağlamak ayırması gerektiğini belirlemede sıkıntılar yaşayabilmektedir.

Bu sorunu çözmek için işletmeler stratejik planlama süreçlerini uygulamaktadır. Stratejik Planlama şirketin uzun vadeli (3 ile 5 yıllık zaman diliminde) olarak nasıl bir şirket olacağını, hangi pazarlarda hangi ürünler ile rekabet edeceğini, ne gibi yatırımlar yapacağını ve kendini nasıl farklılaştıracağını içeren bir plan, bir yol haritasıdır.

Stratejik planlama, stratejinin hayata geçirilmesini ve işletmenin buna göre yeniden yapılandırılmasının planlamasıdır. Farklı departmanların bir bütün olarak ve ortak amaçlarla yönetilmesine, farklı kademeler ve fonksiyonlardaki şirket yöneticilerinin doğru noktalara odaklanmasına, kısaca tüm çalışanların ortak hedefler doğrultusunda entegre bir plan çerçevesinde çalışmasına destek olan bir süreçtir. 

Üst yönetim, stratejik planlama ile işletme için değer yaratma yöntemlerini ve hedeflerini, söz konusu hedeflere ulaşmak için uygulanmasını öngördükleri stratejileri ve aksiyon planlarını şirketin geneline yaygınlaştırabilmeyi ve takibini sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. 

Stratejik planlama çalışması aynı zamanda şirketin günlük operasyonlarının yönetilmesine ilişkin de bir yönerge gibi düşünülebilir. Amaç tüm kademelerdeki yöneticilerin, günlük operasyonlarda şirketin uzun vadeli amaçlarına hizmet edecek şekilde kararlar alması ve günlük iş planlarını yönetmeleri gerektiğinin de yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. 

Özet olarak; stratejik planlama, stratejilerin belirlenmesine ve daha da öncelikli olarak belirlenen stratejilere ilişkin olarak ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede gibi sorulara yanıt aramakta; uzun vadeli yatırımların belirlenmesinden günlük operasyonel kararların alınmasına kadar farklı aşamalarda şirketin yönünü düzenleyici ve stratejilerini destekleyici bir unsurdur.

Consulta olarak 3 aşamalı bir yaklaşımla stratejik planlama sürecini yönetmekteyiz.
1) Mevcut Durum Analizleri

Stratejik planlama çalışmasında uzun vadeli hedefleri belirlemeden önce şirket konusunda daha sağlıklı kararlar verebilmek için mutlaka iç ve dış faktör analizinin tamamlanması gerekmektedir.

İç faktör analizinde şirketin yetkinlikleri anlaşılarak, finansal ve operasyonel metrikler ile mevcut durumu ortaya konmaktadır. Mevcut durumu ayrıca uluslararası rakipler ve iyi uygulamalar ile kıyaslanmaktadır.  Dış faktör analizinde ülke, bölge, ürün, müşteri, rakip araştırmaları gerçekleştirilecek ve araştırmalardan elde edilen bulgular ve analizler stratejik ve objektif seçimlerin oluşturulmasında önemli bir girdi sağlayacaktır.

Consulta olarak, işletme verilerinin yanısıra farklı veritabanlarından yapacağımız araştırmalarla işletmenizin mevcut durumunu  anlamaya yönelik bir bilgi seti oluşturmaktayız.

2) Stratejik Yönün ve Önceliklerin Belirlenmesi

İşletmenin farklı kademe ve fonksiyonlarındaki yöneticilerin katılacağı toplantılarla birlikte işletmenin geleceğine ilişkin sorulara cevaplar aranmaktadır. Stratejik planlama çalışmasında aşağıdaki soruların cevaplanması hedeflenmektedir:

    • İşletme olarak 5 yıl içerisinde ne kadar büyümeyi ve nasıl büyümeyi hedefliyoruz ve nasıl bir karlılık hedefliyoruz?
    • Odaklanmak istediğimiz ürünler ve kategoriler nelerdir?
    • Hangi coğrafyalarda rekabet etmek istiyoruz?
    • Başka bir işletme satın alacak mıyız veya şirket evliliği yapacak mıyız?
    • Rakiplerin planları nedir, bu rekabet koşullarında farklı bir değer önermesi oluşturabilir miyiz, kendimizi rakiplerimizden nasıl farklılaştırabiliriz?
    • Ana müşterilerimiz ile ilişkilerimiz yeterli düzeyde mi?
    • Tüketici ve Pazar trendlerini yakından takip edebiliyor muyuz?
    • Kurum performansımızı hangi metrikler ile ölçeceğiz?

 Consulta olarak, farklı sektörlerde yaptığımız birçok projeden elde ettiğimiz deneyimlerimizle birlikte söz konusu soruların cevaplanması konusunda sizlerle beraber çalışmaktayız.

3) Yol Haritasının ve İş Planlarının Oluşturulması

Daha önce de belirttiğimiz gibi doğru bir strateji ve hedef, doğru bir uygulama planı olmaksızın başarılı olamaz. Stratejilerin hayata geçirilebilmesi için farklı işletme kaynaklarının bu doğrultuda planlanması ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Finansal, işgücü, yetkinlik ihtiyacı, teknoloji ihtiyacı gibi farklı kısıtlar işletmenin istediklerini yapmasını engelleyebilmektedir.

Consulta olarak, hedeflerin ve stratejilerin departmanlara yaygınlaştırılmasında ve departmanların kendi iş planlarını oluşturmasında ekiplerle beraber çalışmakta ve iş planlarını konsolide ederek, aralarındaki koordinasyonu sağlayarak, gerçekçi ve etkin bir stratejik plan yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.
    

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam