Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı - 28 Eylül 2021


Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı

28.09.2021


Özet: Bu bültenimizde 28 Eylül 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nin detayları aktarılmıştır.


Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ile birlikte 2013 yılında yayınlanmış olan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Bir önceki yönetmelikten farklılaşan çok nokta bulunmamaktadır.

Yeni yönetmelikle gelen değişiklikler şu şekildedir:

  • Eski yönetmelikte maluliyet tespiti için gidilecek sağlık kuruluşları detaylı bir şekilde belirtilirken; yeni yönetmelikte bir kısım sağlık kuruluşları listeden çıkarılmıştır. (TSK’ya bağlı hastaneler gibi) Yeni yönetmeliğe göre;

o Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri,

o Devlet üniversite hastaneleri,

o Belgelenmesi kaydıyla, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmeti sunucularının yoğun bakımında tedavisi devam eden ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlar için yatmakta olduğu hastaneler yetkilidir.

  • Eski yönetmelikte, kapsam 5510 sayılı Kanun kapsamında olanlar diye dar bir şekilde tanımlanırken, yeni yönetmelikte kapsamdakiler tek tek açıklanmış durumdadır. Yeni yönetmelikteki kapsam şu şekildedir:

o 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde ağır düzeyde çalışma gücünü kaybettiğine,

o 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine ve vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğuna,

o 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 60. maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının hak sahibi veya bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiğine,

o 28. maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 4. maddesinin altıncı fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü orta veya hafif düzeyde kaybettiğine,

o 28. maddesinin 7. fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış olacaklarının tespitine,

o 28. maddesinin sekizinci fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında kadın sigortalı çocuğunun, hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sayılacaklarının tespitine,

o Maluliyet, çalışma gücü kaybı, erken yaşlanma ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine,

o Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar ile malul sayılan veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sigortalı çocuğunun kontrol muayenelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  • Eski yönetmelikte 60 altındaki çalışma gücü kayıp oranları hakkında herhangi bir ifade yer verilmemişken, yeni yönetmelikte 40/49 ve 50/59 oranları da detaylı belirtilmiştir.

o Hafif düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %40-49 arasında kaybedilmesini,

o Orta düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %50-59 arasında kaybedilmesini,

o Ağır düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %60’ının kaybedilmesini ifade eder

  • Yeni yönetmelikte çalışma gücü kayıp oranları hafif, orta ve ağır olarak oranlarına göre kategorize edilmiştir, eski yönetmelikte bu ayrımlar yer almamaktadır.

  • Eski yönetmelikte engelli çocuğu olan çalışanların çocuklarının maluliyet tespiti açıklanmamış iken yeni yönetmelikte bu durum ayrı bir madde ile açıklanmıştır.

o “Sigortalının, çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği tespit edilen hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu malul sayılır. Bu tespitlerde hastalık listesi esas alınır.”

  • Raporu düzenleyecek sağlık kurullarının kaç üyeden ve kimlerden oluşacağı yeni yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiş.

o Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren hastalık durumlarının tespitinde kurul, kurul başkanı ve aşağıdaki branşlardaki uzman hekimler olmak üzere en az yedi daimi üyeden oluşur:

o a) İç hastalıkları uzmanı.

o b) Göz hastalıkları uzmanı.

o c) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı.

o ç) Genel cerrahi uzmanı.

o d) Nöroloji uzmanı.

o e) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı.


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkındagüncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak  sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir