Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Danışmanlığı

Halka arz çalışması başlatan şirketlere, aşağıda belirtilen konularda; gerek stratejik düzeyde gerekse uygulama safhalarında destek vermekteyiz.

Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi: Halka arz amacının belirlenmesi, stratejik etkenlerin ve önemli kriterlerin belirlenmesi, şirket değeri tespit çalışmasının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.

Uygulama Planının Hazırlanması: Yönetim ilkelerinin tespiti, gerekli kararların alınması, hukuki işlemlerin tamamlanması, borsanın takibe alınması, sektör ve rakip analizlerinin yapılması, halka arz ve market maker'lık için teknik prosedürün hazırlanması kapsamından oluşmaktadır.

Halka Arza Uygun Yeniden Yapılanma: Şirketin "ortaklık yapısının, iştiraklerinin, organizasyon yapısının ve özellikle mali departmanlar başta olmak üzere insan kaynağı profilinin, şirket mali sistemlerinin ve "yönetim yapısının, "dahili murakabe sisteminin, şirket "yönetim prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması kapsamından oluşmaktadır.

İzahnamelerin Hazırlanmasında Danışmanlık: Halka arza aracılık yapacak konsorsiyum liderinin ve konsorsiyum üyelerinin seçimi, SPKve İMKB'ye müracaat hazırlıkları, denetim faaliyetleri, halka arz öncesi başlatılacak olan reklam ve imaj faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, konsorsiyum lideri ile "araştırma raporu" (research report) ve "prospektüs - izahname" hazırlık çalışmalarının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.

Stratejik Etkenlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Alınması: Halka arzın başarılı olabilmesi için, "zamanlama", "fiyatlama" ve "dağıtım politikası" gibi stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi kapsamından oluşmaktadır.

Bağımsız Denetimin Yapılıp Denetçi Raporlarının Hazırlanması: Halka arz sürecinde finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü, Geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim ile, gerekmesi durumunda son ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması. Halka arz izahnamesinde yer alan proforma finansal bilgilerin ve konulması durumunda kar tahminlerinin uygunluğunun denetimi kapsamından oluşmaktadır.

Halka arz sonrası finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü: Düzenli olarak her faaliyet dönemine ait yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi ile 6 aylık ara döneme ait karşılaştırmalı finansal tabloların sınırlı bağımsız denetiminin yapılması kapsamından oluşmaktadır.

Halka Arz Sürecinin Yönetilmesi

 

 

Halka Arz Öncesi

Halka Arz Süreci  

Halka Arz Sonrası

Halka Arza Hazırlık ve Ön İnceleme 

İç Kontrol Hizmetleri

Bağımsız Denetim Çalışmaları

Yeniden Yapılanma

Finansal Raporlama Çalışmaları

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi

Bağımsız Denetim Çalışmaları

Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş

Finansal Raporlama Çalışmaları

İş Planının Oluşturulması

SPK ve İMKB ile İlişkYönetimi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması

Faaliyet Dışı Aktiflerin Satışına Destek Olunması

Aracı Kurum Seçimi

 

Ön Değerleme Çalışması

Hukuk Danışmanlığı

 

Vergi Danışmanlığı

Tanıtım Faaliyetlerini Yönlendirme

 

İç Denetim

Yatırım İlişkileri Bölümünün Kurulması

 

İç Kontrol Hizmetleri

 

 

Finansal Raporlama Çalışmaları

 

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik