None

Tam Tasdik (YMM) Hizmeti

Tam Tasdik (YMM) Hizmeti

Türk Vergi sistemi mükellefin beyan esasına dayalı olması nedeniyle yapılan beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekli ve içerikleri belli belgelere dayanması gerektiğini çatısı altında oluşturulmuş bir sistemdir.

Türk Vergi sistemi mükellefin beyan esasına dayalı olması nedeniyle yapılan beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekil ve içeriklerinin belli belgelere dayanmasını gerektirmektedir.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında da tüm mükelleflerin belge ve kayıtlarının Yeminli Mali Müşavirler tarafından onaylanması şartına bağlı olarak bazı iade, mahsup ve ödeme işlemlerinin otomatik olarak yapılacağını düzenleme altına almıştır.

Tasdik hizmetlerinde temel amaç vergisel risk doğurabilecek hataları mükelleflere bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve mükellefleri herhangi bir inceleme durumunda koruma altında tutma çabasıdır. 

Tam Tasdik Hizmetleri;

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki (Tam Tasdik), Gelir Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki (Tam Tasdik), Tam Tasdik Raporu'nun Düzenlenmesi, Kanuni Defter Ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi, Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü, Yapılan Ara Denetimlerle Yönetime Rapor Sunulması.

Diğer Tasdik Hizmetleri;

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti, Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti, Sermayeye İlave Edilecek Sermaye ve kar yedeklerinin Tespiti, AR-GE-TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki, Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik Raporu, Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri, Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu, 3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve / Veya Alınacak Diğer İşlemlerden oluşmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam